Subject
   Semantics [1]
   Sociolinguistics [1]
   Syntax [1]
   Typology and Universals of Languages [1]
   กริยาอาการและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับขาและเท้า [1]
   กริยาอาการและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับปาก [1]
   กริยาอาการและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับมือ [1]
   กริยาอาการและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับส่วนลำตัว [1]
   กริยาอาการและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับส่วนหัวและใบหน้า [1]
   กริยาและพฤติกรรมทั่วไป [1]
   การบอกและการกำหนดเวลา [1]
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ [1]
   การผลิตสื่อโดยใช้ภาษาเขมรถิ่นไทย [1]
   การศึกษา [1]
   การเขียนคำภาษาขมุด้วยอักษรไทย [1]
   การเคลื่อนที่และอพยพโยกย้าย [1]
   การเดินทางและการคมนาคม [1]
   การแพทย์แผนปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงทางความคิด [1]
   ข้อมูลภาคสนาม [2]
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชาวเขาเผ่าลัวะ/ถิ่น [1]

    Map