Subject
   วงจรชีวิต อาการเจ็บไข้ ยา การรักษา [1]
   วิธีการป้องกันรักษาโรคแบบพื้นบ้านของชาวขมุ [1]
   วิธีการพัฒนาระบบเขียนภาษาพื้นบ้าน กรณีศึกษาภาษาเขมรถิ่นไทย [1]
   ศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์ในการสนทนาทั่วไป [1]
   ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ [1]
   ศาสนาและความเชื่อ [1]
   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท [2]
   สนทนาสาธารณสุขและการแพทย์ภาษาขมุ-ไทย [1]
   สมอง อารมณ์ ความต้องการ ประสาทสัมผัส [1]
   สัตว์ ส่วนประกอบ กริยาอาการ และความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ [1]
   สุขภาพอนามัย [1]
   สุวิไล เปรมศรีรัตน์ [16]
   อาหาร [1]
   อาหารที่ดี [1]
   อำเภอหนองหงส์ [1]
   อุปนิสัยและความประพฤติ [1]
   เกษตรกรรม หาของป่า ล่สัตว์ จับปลา และเครื่องมือบ้าน ส่วนประกอบ ลักษณะ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ [1]
   เจ้าองค์ญ้อง [1]
   เมืองสุรินทร์ [1]
   เรียงลำดับ [1]

    Map