Subject
   พจนานุกรรภาพ [1]
   พิธีไหว้พระจันทร์วันเพ็ญเดือนสิบสองของคนไทยเชื้อสายเขมร [1]
   ภาษาขมร [5]
   ภาษาขมุและตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติค [1]
   ภาษาขมุในพจนานุกรมฉบับนี้ [1]
   ภาษาเขมร [4]
   ภาษาและวัฒนธรรม [16]
   มมาย(หญิงหม้าย) [1]
   มีลูก [1]
   ยาต่างๆและวิธีการใช้ [1]
   ระบบการเขียนอ่าน ภาษาเขมรถิ่นไทย [1]
   ระบบการเขียนอ่านภาษาเขมรถิ่นไทย [1]
   ระบบเสียงของภาษาขมุ [1]
   ระบบเสียงภาษาเขมรถิ่นไทย [1]
   รายชื่อหมู่บ้าน [1]
   รูปลักษณะ คุณสมบัติ คุณภาพ [1]
   รูปแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลในพจนานุกรม [1]
   ร่างกายมนุษย์ อวัยวะต่างๆหน้าที่และการทำงาน [1]
   ลักษณะทางภุมิประเทศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ [1]
   ลักษณะภาษาขมุ [1]

    Map