Show simple item record

dc.date.accessioned2021-09-02T12:56:36Z
dc.date.available2021-09-02T12:56:36Z
dc.identifier.citationอ้างอิงจาก เว็บไซต์ FACEBOOK ชื่อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
dc.identifier.urihttps://archive.li.mahidol.ac.th/handle/0280026809/8382
dc.descriptionจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
dc.descriptionเรื่อง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า ข่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" – จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า ข่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรร "วัคซีนซิโนฟาร์ม" บริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด โดยในเดือนสิงหาคมนี้ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ได้ดำเนินการจัดส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" พระราชทาน กระจายไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่พบการระบาดสูงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งหมด 21 จังหวัด จำนวนแห่งละ 6,400 โดส โดยหน่วยแพทย์ พอ.สว. จะเริ่มทยอยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนครบทั้ง 63 จังหวัด
dc.descriptionเผยแพร่บนเว็บไซต์ FACEBOOK ชื่อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
dc.descriptionสามารถเข้าถึงได้จาก https://m.facebook.com/chulabhornhospital/photos/a.1125134910890152/5867906849946244/?type=3&source=48
dc.format.extent1 หน้า
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isotha
dc.rightsเอกสารฉบับนี้ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของผลงาน
dc.subject.otherศิษย์เก่าสัมพันธ์
dc.subject.otherศิษย์เก่า
dc.subject.otherศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
dc.subject.otherประกอบคุณงามความดี
dc.subject.otherสร้างประโยชน์ต่อสังคม
dc.subject.otherหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
dc.subject.otherมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
dc.subject.otherพอ.สว.
dc.subject.otherวัคซีน
dc.subject.otherพระราชทาน
dc.subject.otherซิโนฟาร์ม
dc.subject.otherSinopharm
dc.subject.otherราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
dc.subject.otherจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
dc.subject.otherจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
dc.subject.otherศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า ข่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19"
dc.titleศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า ข่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19"
dc.typetext
mods.genreบทความทั่วไป
ead.physdescสมบูรณ์
ead.processinfo.date2021-08-31
ead.processinfoนางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง, ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ
ead.recordidMH06-1063


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Map