Show simple item record

dc.date.accessioned2019-04-29T09:44:22Z
dc.date.available2019-04-29T09:44:22Z
dc.identifier.citationมหิดลสาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 9 (30 กันยายน 2555) หน้า 4-5
dc.identifier.urihttps://archive.li.mahidol.ac.th/handle/0280026809/2040
dc.descriptionเรื่อง มหิดลจับมือ ภาครัฐ ชุมชน ร่วมวางแผนรับมือน้ำท่วมปี 55 -จากสภาพอุทกภัยปี 2554 มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา นับเป็นพื้นที่แห่งเดียวของพื้นที่ ปลายน้ําฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครฯ ที่ สามารถป้องกันให้รอดพ้นจากภัยน้ําท่วม ซึ่ง นอกจากสามารถป้องกันทรัพย์สินของรัฐไว้ได้ ทําให้รัฐไม่ต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อม บํารุงอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือ การเรียนการสอนนับพันล้านบาทแล้ว ยังเป็น พื้นที่ที่ใช้เป็นศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในเขตอําเภอพุทธมณฑล ทั้งด้านการ รักษาพยาบาล การสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งพักพิงอีกด้วย
dc.descriptionแผนเตรียมพื้นที่สําหรับ Flood Way กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรม เจ้าท่า ร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ํา โดย กรมชลประทานจะพร่องน้ําในเขื่อนให้มี ปริมาณน้อยที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดภัยแล้ง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่าและองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น ร่วมกันกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขุดลอกคูคลอง ทําความเข้าใจกับประชาชนริมฝั่งคลอง โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทําการเกษตรบาง อย่างที่อาจกีดขวางทางน้ํา เช่น ปลูกผักบุ้งริม ชายฝั่งน้ํา ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อ มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดทําให้ประชาชน ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง จึงสามารถทําให้ขุด ลอกคูคลองไปได้กว่า 80 เปอร์เซ็นต์
dc.descriptionนอกจาก นี้ยังได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการดําเนิน โครงการสําหรับการระบายมวลน้ํา Flood Way กรมชลประทานจะมีการก่อสร้างแนว คันกั้นน้ําจากประตูปากคลองทวีวัฒนาสู่สถานี สูบน้ํามหาสวัสดิ์ ซึ่งจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน และจะติดตั้งเครื่องสูบ
dc.descriptionอ้างอิง มหิดลสาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 9 (30 กันยายน 2555) หน้า 4-5
dc.format.extent2 หน้า
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isotha
dc.rightsเอกสารฉบับนี้ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของผลงาน
dc.subject.otherเหตุการณ์สำคัญ
dc.titleมหิดลจับมือ ภาครัฐ ชุมชน ร่วมวางแผนรับมือน้ำท่วมปี 55
dc.typeText
mods.genreบทความทั่วไป
ead.physdescสมบูรณ์
ead.processinfo.date2019-04-01
ead.processinfoนางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
ead.recordidMH04-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Map