เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญต่าง ๆ พิธีเปิดอาคาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร การเสด็จของราชวงศ์

Recent Submissions

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล งาน “มหิดล-วันแม่” ประจําปี 2554

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดลเปิดศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งแรกในอาเซียน

บทความทั่วไป | application/pdf

View
แถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล (26 กรกฎาคม 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเสริมสร้างอุตสาหกรรม ชีวภาพจากนวัตกรรม (19 สิงหาคม 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
เสด็จเปิดอาคารศรีสวรินทิราและศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา (11 สิงหาคม 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงาน 12th AUN Educational Forum and Young Speakers Contest 2011

บทความทั่วไป | application/pdf

View
เสด็จฯ เปิดชีวโอลิมปิก (27 เมษายน 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจํา ปีการศึกษา 2553

บทความทั่วไป | application/pdf

View
UITMM 2011 (1 - 2 ธันวาคม 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ศิริราชผ่าตัดแขนยาบวมด้วยกล้อง จุลทรรศน์ Supermicrosurgery สําเร็จเป็นครั้งแรกของไทย

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์นครสวรรค์ (11 เมษายน 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ (28 เมษายน 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
เปิดศูนย์ความเป็นเลิศวิจัย (26 กรกฎาคม 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รายการพิเศษวันมหิดล (2 กันยายน 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ปาฐกถาพระราชทาน (15 สิงหาคม 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับสํานักกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “พลังบวกเพื่อเด็ก: จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย”

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา”

บทความทั่วไป | application/pdf

View
วันกีฬาแห่งชาติ (16 ธันวาคม 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
แถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล (20 กันยายน 2554)

บทความทั่วไป | application/pdf

View

Map