Subject
   ขจิต ชูปัญญา [7]
   ขวัญฤดี วิเศษกุล [2]
   ขัตติยา ขะชาต [1]
   ขัตติยา ขะชาตย์ [9]
   ข้อมูลภาคสนาม [2]
   คณบดี [318]
   คณพศ เฟื่องฟุ้ง [2]
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [259]
   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [174]
   คทรีน่า กลอส [1]
   คนึงนิจ พิบูลย์สวัสดิ์ [1]
   ครอบครัวเป็นสุขกับผู้หญิงทำงาน [11]
   คลาวเดีย จักรพันธุ์ [2]
   คลาวเดีย จักรพันธ์ุ [2]
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชาวเขาเผ่าลัวะ/ถิ่น [1]
   ความรู้เกี่ยวกับชาวขมุ [2]
   ความสำคัญของภาษาเขียนและเกณฑ์ในการสร้างระบบเขียน [1]
   ความเชื่อและวิธีการรักษาความเจ็บป่วยแบบพื้นบ้าน [1]
   ความเป็นมาของการพัฒนาระบบเรียนภาษาเขมรถิ่นไทย [1]
   ความแตกต่างของภาษาเขมรในพื้นที่ต่างๆ [1]

    Map