Now showing items 83-102 of 2879

   Subject
   2553 [1]
   2554 [2]
   2555 [1]
   2557 [1]
   26 มิถุนายน 2552 [1]
   3 กุมภาพันธ์ 2564 : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย [1]
   30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล [541]
   31 สิงหาคม 2549 [1]
   39 [1]
   4 กุมภาพันธ์ 2563 : ขอพระราชทานกราบทูลแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ [1]
   4 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) [1]
   42ปี [1]
   50 ปี [1]
   50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล [1]
   50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล [1]
   5ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี [1]
   6 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย [1]
   8 กันยายน 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎร จังหวัดแพร่ [1]
   ACI [1]
   ACT [6]