Now showing items 2089-2108 of 2878

   Subject
   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ [1]
   สถาบันนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้่ [1]
   สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ [1]
   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ [4]
   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมพิเศษโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ [1]
   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จับมือสภาทนายความ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ลงนามความร่วมมือ เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [1]
   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ฝึกอบรมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ [1]
   สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม [1]
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [1]
   สถาบันฝึกอบรมไอซี [66]
   สถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน [1]
   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ [12]
   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พัฒนายารักษามะเร็งเต้านมได้สำเร็จ พร้อมขยายปริมาณการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม [1]
   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมมือ องค์การเภสัชกรรม และ ปตท. เตรียมผลิตยารักษามะเร็งเต้านมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย [1]
   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์-มจธ. ผลิตยารักษามะเร็งเต้านม [1]
   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม [2]
   สถาบันวิจัยภาษาเพื่อพัฒนาชนบท [1]
   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท [3]
   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย [5]
   สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี [1]