Now showing items 1524-1543 of 2878

   Subject
   พระดำรัส พอ.สว. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง จังหวัดตาก [1]
   พระนวกะ [10]
   พระนามาภิไธย [1]
   พระบรมราชชนก [3]
   พระบรมราชโองการ [17]
   พระบรมราชโองการ เฉลิมพระนามาภิไธย | สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [1]
   พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [1]
   พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนา ‘สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ’ เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน [1]
   พระบรมราชโองการเฉลิมพระนาม 'ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์' [1]
   พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 [1]
   พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [1]
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [1]
   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2]
   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ [2]
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [1]
   พระบิดา [4]
   พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย [1]
   พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย [1]
   พระพุทธมหิดลมงคลวรญาน [1]
   พระมหากรุณาธิคุณ [1]