ขั้นตอนการขอใช้บริการคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลคลังข้อมูลฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives and Museums) ที่เว็บไซต์ https:// archive.li.mahidol.ac.th โดยมีทั้งหมด 3 ฐานข้อมูล ดังนี้

1. คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives)

คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ เป็นเพียงข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสำคัญของเนื้อหาเอกสารฉบับเต็ม และไม่มีเอกสารจดหมายเหตุฉบับเต็มให้บริการดาวน์โหลด ดังนั้นหากผู้ใช้บริการต้องการค้นคว้าเอกสารฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

2. คลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Museums)

คลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเอกสารดิจิทัลฉบับเต็มให้บริการดาวน์โหลดซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลไม่สามารถให้บริการฉบับเต็มได้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 0-2849-4541-2

3. คลังมรดกแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Heritage)

คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศแต่ละรายการมีเนื้อหาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเท่านั้น เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงานในสังกัดฯ โดยรวบรวมจากสื่อสารสนเทศที่มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะทางสื่อต่าง ๆ การรวบรวมแบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่

  1. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. อาคารสถานที่ และวิทยาเขต เขตพื้นที่
  3. บุคคลสำคัญแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  4. เหตุการณ์สำคัญ
  5. เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
  6. ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศที่นำเสนอในรูปไฟล์ดิจิทัลแต่ละรายการ ค้นคว้ารวบรวมจากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ บทความในหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร ข่าวสาร แผ่นพับ ใบปิด และเนื้อหาในรูปสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ ภาพถ่ายเฉาะเรื่อง วีดิทัศน์ MP3 MP4 ภาพวัตถุ ภาพแบบจำลองภายนอกอาคาร ภาพอาคาร (ไม่รวมภาพแผนผังภายในอาคารหรือพิมพ์เขียว) ฯลฯ โดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ไม่ได้มีเอกสารฉบับจริงไว้บริการ ผู้ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ถ้าต้องการนำข้อมูลไปใช้ต้องติดต่อผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง