เอกสารในคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

คลังข้อมูลฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives and Museums) มีทั้งหมด 3 ฐานข้อมูล ดังนี้

1. คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives)

รวบรวมสารสนเทศเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเอกสารจดหมายเหตุที่สามารถสืบค้นผ่านคลังข้อมูลดังกล่าวได้ คือ

 1. 1 เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) ซึ่งประกอบไปด้วย เอกสารการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ เอกสารการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2526 ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526 – 2538 งานบริหารบุคคล พ.ศ. 2528 - 2540 การประชุมสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2504 – 2511 และ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512 - 2520
 2. 2 เอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio–Visual Archives) ภาพถ่ายกิจกรรม และเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล จากงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537 – 2540 เช่น งานมหิดล – วันแม่ การประชุมวิชาการ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค กิจกรรมเดินการกุศลรณรงค์ป้องกันโรคหัวใจ และการอภิปรายต่าง ๆ เป็นต้น

2. คลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Museums)

 1. 1 วัตถุพิพิธภัณฑ์ (Museum Objects)
  • ของที่ระลึก (Souvenirs)
  • ประติมากรรม (Sculptures)
  • จิตรกรรม (Paintings)
  • ภาพพิมพ์ (Prints)
  • แบบจำลอง (Models)
  • อุปกรณ์และเครื่องใช้ (Equipments)
 2. 2 เอกสารสิ่งพิมพ์ (Publications)
  • สูจิบัตรนิทรรศการ (Exhibition Documents)
  • แผ่นพับ (Brochures)
  • โปสเตอร์ (Posters)
  • จดหมายข่าว (Newsletters)
 3. 3 วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง (Videos and Audio Files)
  • วีดิทัศน์ (Videos)
  • แฟ้มเสียง (Audio Files)
 4. 4 ภาพถ่าย (Photo Collections)
  • ภาพประกวด (Photo Contest Collections)
  • ภาพประกวดที่รับมอบ (Donated Photo Contest Collections)
  • ภาพถ่ายที่รับมอบ (Donated Photo Collections)
 5. 5 บทความและรายงาน (Articles and Reports)
  • บทความ (Articles)
  • รายงาน (Reports)

3. คลังมรดกแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Heritage)

รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีปรากฏอยู่ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ และเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวแก่ประชาคมของมหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 หมวด ดังนี้

 1. 1 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. 2 อาคารสถานที่ และวิทยาเขต (เขตพื้นที่)
 3. 3 บุคคลสำคัญแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. 4 เหตุการณ์สำคัญ
 5. 5 เกียรติยศ และความภาคภูมิใจ
 6. 6 ศิษย์เก่าสัมพันธ์