เกี่ยวกับคลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

คลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives and Museums) เป็นแหล่งเผยแพร่เอกสาร และข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สะท้อนประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันให้คงอยู่ถาวร ในรูปแบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรมดีสเปซ (DSpace) เพื่อสนับสนุนภารกิจของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลในสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

คลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives and Museums) เริ่มต้นจากคลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เริ่มให้บริการทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึง พ.ศ. 2561 ได้มีการเพิ่มฐานข้อมูล ปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ใหม่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลเป็น “คลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives and Museums)” โดย แบ่งออกเป็น 3 ฐานข้อมูล ดังนี้

  1. คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives)
  2. คลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Museums)
  3. คลังมรดกแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Heritage)

ติดต่อฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริหารจดหมายเหตุ
ที่อยู่ : ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
อีเมล์ : muarms@mahidol.ac.th

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
ที่อยู่ : ห้อง 301 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2849-4541-2
อีเมล์ : muarms@mahidol.ac.th