Show simple item record

dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารงานทั่วไป. งานสื่อสารองค์กร
dc.date.accessioned2021-05-31T05:09:50Z
dc.date.available2021-05-31T05:09:50Z
dc.identifier.urihttps://archive.li.mahidol.ac.th/handle/0280026809/7050
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
dc.description1.1 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
dc.description1.2 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
dc.description1.3 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538
dc.description1.4 ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
dc.description1.5 ความคืบหน้า เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
dc.description1.6 ความคืบหน้า เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
dc.description1.7 ความคืบหน้า เรื่อง การจัดตั้งสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
dc.description1.8 การสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดี
dc.description1.9 บันทึกข้อตกลงการโอนย้ายหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2538
dc.description1.10 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 5 หลักสูตร
dc.description1.11 การเก็บค่าบํารุงการศึกษาเพิ่มเติม
dc.description1.12 รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเงินลงทุนของเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 30 กันยายน 2538 จากบริษัท สํานักงาน เอสจีวี - ณ ถลาง จํากัด
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อรับรอง
dc.description2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ
dc.description4.1 ขออนุมัติปริญญา
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
dc.description5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
dc.description5.2 แต่งตั้งผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักสัตว์ทดลองแห่งชาติ
dc.description5.3 การเสนอขอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบาย สํานักสัตว์ทดลองแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักสัตว์ทดลองแห่งชาติ
dc.description5.4 การแต่งตั้งผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
dc.description5.5 การเสนอขอแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ของคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ (เอกสารแจกในที่ประชุม)
dc.description5.6 การแต่งตั้งรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เอกสารแจกในที่ประชุม
dc.description5.7 การแต่งตั้งรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
dc.description5.8 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
dc.description5.9 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งศาลตราจารย์
dc.description5.10 ผู้สมควรได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ
dc.description5.11 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
dc.description5.12 หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2539
dc.description5.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2538
dc.description5.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2538
dc.description5.15 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการดําเนินงานและการสรรหาผู้อํานวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น
dc.description6.1 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาอนามัยแม่และเด็ก และภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
dc.description6.2 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
dc.description6.3 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา 2 ภาควิชา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
dc.description6.4 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา 3 ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ (เอกสารแจกในที่ประชุม)
dc.description6.5 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทสถาบัน
dc.description6.6 การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
dc.description6.7 การลาออกจากตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
dc.descriptionประชุมครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี
dc.description.tableofcontentsระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 264 วันพุธที่ 17 มกราคม 2539 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี
dc.format.extent374 หน้า (2 แฟ้ม)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isotha
dc.publisherหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์. งานบริหารจดหมายเหตุ
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subject.otherเอกสารการบริหารงาน
dc.subject.otherเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย
dc.subject.otherระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล
dc.subject.otherรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
dc.titleการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 264
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
dc.rights.holderมหาวิทยาลัยมหิดล
mods.genreรายงานทั่วไป
ead.originalslocมหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ead.physdescสมบูรณ์
ead.processinfoนางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ, ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
ead.recordid317
ead.unitidMUOP.1.1.A5.7.4 แฟ้มที่ 299 กล่องที่ 98


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Map