Show simple item record

dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองบริหารงานทั่วไป. งานสื่อสารองค์กร
dc.date.accessioned2021-05-31T05:09:50Z
dc.date.available2021-05-31T05:09:50Z
dc.identifier.urihttps://archive.li.mahidol.ac.th/handle/0280026809/7042
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
dc.description1.1 การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
dc.description1.2 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
dc.description1.3 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2538
dc.description- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยโครงการการศึกษาภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2538
dc.description- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538
dc.description1.4 ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
dc.description1.5 การรับรองปริญญา
dc.description1.6 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
dc.description1.7 การขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนวิทยา) หลักสูตร 1 ปี
dc.description1.8 ขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จํานวน 8 สาขาวิชา
dc.description1.9 รายงานกิจการของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปี 2537
dc.description1.10 โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
dc.description1.11 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559
dc.description1.12 การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ พ.ศ. 2536
dc.description1.13 การลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
dc.description1.14 การลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อรับรอง
dc.description2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
dc.description*3.1 โครงการดําเนินการห้องพักผู้ป่วย ชั้น 8 และ ชั้น 9 ในอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
dc.description3.2 การจัดตั้งภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
dc.description** 3.3 การจัดตั้งวิทยาเขต
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ
dc.description*4.1 ขออนุมัติปริญญา
dc.description4.2 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ขอยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
dc.description5.1 ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2557
dc.description5.2 การแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
dc.description5.3 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
dc.description5.4 การแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
dc.description5.5 การแต่งตั้งกรรมการดําเนินการบัณฑิตวิทยาลัย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์
dc.description5.6 การแต่งตั้งกรรมการประจําคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
dc.description5.7 การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์
dc.description5.8 ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเวชศาสตร์ชุมชน 2526
dc.description5.9 ผู้สมควรได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ
dc.description5.10 ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
dc.description5.11 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2535
dc.description5.12 การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2538)
dc.description5.13 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2538
dc.description5.14 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
dc.description5.15 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ....
dc.description5.16 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยโครงการเฉพาะกิจ พ.ศ. ....
dc.description5.17 รายงานการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
dc.description5.18 ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2534
dc.descriptionระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
dc.description** 6.1 การแต่งตั้งผู้อํานวยการศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ
dc.description** 6.2 ขอต่อสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
dc.description** 6.3 โรงพยาบาลกรุงเทพในสังกัด บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์ในการนําหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหิดลไปใช้
dc.descriptionประชุมครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จ พระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี
dc.description*หมายถึง วาระเดิม มีเอกสารแจกเพิ่ม
dc.description**หมายถึง วาระใหม่ มีเอกสารแจกเพิ่ม
dc.description.tableofcontentsระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 256 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2538 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี
dc.format.extent531 หน้า (3 แฟ้ม)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isotha
dc.publisherหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์. งานบริหารจดหมายเหตุ
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subject.otherเอกสารการบริหารงาน
dc.subject.otherเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย
dc.subject.otherระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล
dc.subject.otherรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
dc.titleการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 256
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
dc.rights.holderมหาวิทยาลัยมหิดล
mods.genreรายงานทั่วไป
ead.originalslocมหาวิทยาลัยมหิดล. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ead.physdescสมบูรณ์
ead.processinfoนางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ, ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
ead.recordid309
ead.unitidMUOP.1.1.A5.7.4 แฟ้มที่ 291 กล่องที่ 93


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Map