Recent Submissions

การ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 3 : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 1 : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 2 : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 รูปแบบที่ 2

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
โปสการ์ดที่ระลึกด้านหลัง ในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 2 : โปสการ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
ที่คั่นหนังสือที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 4 : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 5 : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 1 : โปสการ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View
โปสเตอร์เผยแพร่ความรู้เรื่องตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

โปสเตอร์ | application/pdf

View

Map