Recent Submissions

เครื่องแบบนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยมหิดล ชุดปกติ

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 12 : โปสการ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล สำหรับเผยแพร่ในงานวันมหิดล ประจำปี 2562

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 14 : โปสการ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล สำหรับเผยแพร่ในงานวันมหิดล ประจำปี 2562

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 11 : โปสการ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล สำหรับเผยแพร่ในงานวันมหิดล ประจำปี 2562

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
เครื่องแบบนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2513 -2514

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
เครื่องแบบนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
เครื่องแบบนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 13 : โปสการ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล สำหรับเผยแพร่ในงานวันมหิดล ประจำปี 2562

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
เครื่องแบบนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
เครื่องแบบนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2513 - 2514

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
เครื่องแบบนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยมหิดล ชุดพิธีการ

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
เครื่องแบบนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยมหิดล ชุดพิธีการ

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
เครื่องแบบนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
เครื่องแบบนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยมหิดล ชุดปกติ

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนราชแพทยาลัย

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 4 : โปสการ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล สำหรับเผยแพร่ในงานวันมหิดล ประจำปี 2562

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 5 : โปสการ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล สำหรับเผยแพร่ในงานวันมหิดล ประจำปี 2562

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 6 : โปสการ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล สำหรับเผยแพร่ในงานวันมหิดล ประจำปี 2562

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 8 : โปสการ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล สำหรับเผยแพร่ในงานวันมหิดล ประจำปี 2562

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View
รูปแบบที่ 7 : โปสการ์ดที่ระลึกในโครงการจัดแสดงนิทรรศการ "ใส่ สวม ผูก กลัด" เครื่องหมายอัตลักษณ์นักศึกษามหิดล สำหรับเผยแพร่ในงานวันมหิดล ประจำปี 2562

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

โปสเตอร์ | application/pdf

View

Map