คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2)
  ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ (2)
  มหิดล-วันแม่ (2)
  รองอธิการบดี (2)
  ศาลาศิริราช 100 ปี (2)
  สิงหพันธุ์ ทองสวัสดิ์ (1)
  อธิการบดี (2)

   Map