ภาพการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมดารา “แมงปอล้อคลื่น” นำทีมโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง กับ ทีมมหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เนื่องในโอกาส 30 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 79 ภาพ

Recent Submissions

Map