การประกวดขับร้องเพลง (2)
  ภัททิยา ยิมเรวัต (2)
  ลัดดา ประพันธ์พงษ์ชัย (2)
  ศิริพร โกสุม (2)
  สำเริง ปานเพิ้ง (2)
  อมร ทวีศักดิ์ (2)
  อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี (2)
  เพลงกล่อมลูก (2)
  เอี่ยม ทองดี (2)

   Map