การประกวดขับร้องเพลง (3)
  ภัททิยา ยิมเรวัต (3)
  ลัดดา ประพันธ์พงษ์ชัย (2)
  ศิริพร โกสุม (2)
  สำเริง ปานเพิ้ง (2)
  อมร ทวีศักดิ์ (3)
  อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี (3)
  เพลงกล่อมลูก (3)
  เอี่ยม ทองดี (2)

   Map