ภาพการอภิปรายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล เนื่องในโอกาส 30 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 8 ภาพ

Recent Submissions

Map