ภาพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จงาน 30 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ทรงแสดงปาฐกถาเกียรติยศ และทรงปลูกต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 102 ภาพ

Recent Submissions

Map