30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (24)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (8)
  กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล (1)
  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า (24)
  กานดา วัฒโนภาส (4)
  ชนิกา ตู้จินดา (3)
  ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. (4)
  ต้นไม้ทรงปลูก (24)
  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (24)
  ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (7)

   Map