30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (11)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (4)
  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า (11)
  กานดา วัฒโนภาส (4)
  ชนิกา ตู้จินดา (2)
  ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. (4)
  ต้นไม้ทรงปลูก (11)
  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (11)
  ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (6)
  ทรงแสดงปาฐกถา (11)

   Map