30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (9)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (3)
  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า (9)
  กานดา วัฒโนภาส (1)
  ชนิกา ตู้จินดา (1)
  ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. (2)
  ต้นไม้ทรงปลูก (9)
  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (9)
  ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (2)
  ทรงแสดงปาฐกถา (9)

   Map