30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (3)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (1)
  กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล (1)
  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า (3)
  ชนิกา ตู้จินดา (3)
  ต้นไม้ทรงปลูก (3)
  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (3)
  ทรงแสดงปาฐกถา (3)
  ทัศนา บุญทอง (2)
  นที รักษ์พลเมือง (3)

   Map