30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (2)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (1)
  กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล (1)
  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า (2)
  ชนิกา ตู้จินดา (2)
  ต้นไม้ทรงปลูก (2)
  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (2)
  ทรงแสดงปาฐกถา (2)
  ทัศนา บุญทอง (2)
  นที รักษ์พลเมือง (2)

   Map