30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (3)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (2)
  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า (3)
  กานดา วัฒโนภาส (3)
  ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. (3)
  ต้นไม้ทรงปลูก (3)
  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (3)
  ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (3)
  ทรงแสดงปาฐกถา (3)
  ทัศนา บุญทอง (3)

   Map