30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (1)
  ชัยยุทธ บุญญานิตย์ (1)
  ต้นไม้ทรงปลูก (1)
  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (1)
  ทรงแสดงปาฐกถา (1)
  บุญทิวา บุณยะประภัศร (1)
  ปานเทพ รัตนากร (1)
  ราชวงศ์ (1)
  วันพระราชทานนาม (1)
  ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (1)

   Map