30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (4)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (2)
  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า (4)
  กานดา วัฒโนภาส (3)
  ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. (4)
  ต้นไม้ทรงปลูก (4)
  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (4)
  ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (4)
  ทรงแสดงปาฐกถา (4)
  ทัศนา บุญทอง (3)

   Map