30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (1)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (1)
  กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล (1)
  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า (1)
  ชนิกา ตู้จินดา (1)
  ต้นไม้ทรงปลูก (1)
  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (1)
  ทรงแสดงปาฐกถา (1)
  ทัศนา บุญทอง (1)
  นที รักษ์พลเมือง (1)

   Map