30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (2)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (2)
  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า (2)
  กานดา วัฒโนภาส (2)
  ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. (2)
  ต้นไม้ทรงปลูก (2)
  ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (2)
  ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (2)
  ทรงแสดงปาฐกถา (2)
  ทัศนา บุญทอง (2)

   Map