ภาพพิธีมอบรางวัลมหิดลทยากร อาจารย์ตัวอย่าง ข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น และเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงาน 30 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 132 ภาพ

Recent Submissions

Map