ภาพกิจกรรมฉลอง 30 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 43 ภาพ

Recent Submissions

Map