30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (5)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (5)
  การฉลอง (5)
  กิจกรรม (5)
  ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. (5)
  ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (3)
  พรชัย มาตังคสมบัติ (4)
  พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (5)
  วันพระราชทานนาม (5)
  วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ (3)

   Map