30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (3)
  การฉลอง (3)
  กิจกรรม (3)
  ชนิกา ตู้จินดา (3)
  บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ (2)
  ประกิต วาทีสาธกกิจ (3)
  ปานเทพ รัตนากร (3)
  วันทนีย์ รัตนศักดิ์ (3)
  วันพระราชทานนาม (3)
  ศุภชัย ศุกรวรรณ (3)

   Map