30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (3)
  กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (3)
  การฉลอง (3)
  กิจกรรม (3)
  ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. (3)
  ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (3)
  พรชัย มาตังคสมบัติ (3)
  พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (3)
  วันพระราชทานนาม (3)
  วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ (3)

   Map