30 ปีแห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (2)
  กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ (1)
  การถวายพานพุ่ม (2)
  การถวายสักการะ (2)
  ชนิกา ตู้จินดา (1)
  นที รักษ์พลเมือง (2)
  ประกิต วาทีสาธกกิจ (2)
  พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ (1)
  มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ (2)
  วันพระราชทานนาม (2)

   Map