การรับเสด็จ (9)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (9)
  ชนิกา ตู้จินดา (1)
  มหิดล-วันแม่ (9)
  รองอธิการบดี (9)
  ราชวงศ์ (9)
  วชิราภรณ์ วรรณดี (2)
  วิพรรธ์ เริงพิทยา (1)
  สายฤดี วรกิจโภคาทร (9)
  อธิการบดี (9)

   Map