การรับเสด็จ (2)
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (2)
  มหิดล-วันแม่ (2)
  รองอธิการบดี (2)
  ราชวงศ์ (2)
  วชิราภรณ์ วรรณดี (2)
  สายฤดี วรกิจโภคาทร (2)
  อธิการบดี (2)
  แจ้ง คล้ายสีทอง (2)

   Map