ภาพกิจกรรม WALK RALLY “สร้างสายสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน” ฉลอง 30 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันฝึกอบรมไอซี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2542 มีจำนวนทั้งหมด 66 ภาพ

Recent Submissions

Map