Now showing items 1-10 of 71

  16 สิงหาคม 2562 : เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
  16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.57 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (1)
  3 กุมภาพันธ์ 2564 : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย (1)
  8 กันยายน 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎร จังหวัดแพร่ (1)
  CRA Charity Run (2)
  Sinopharm (7)
  กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงให้โอวาทนักศึกษาแพทย์ เกิดเป็นมนุษย์ต้องทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ เมตตาผู้ป่วย (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒน โปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ ปชช. จ.หนองคาย-เชียงราย (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระโอวาทนักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (1)

   Map