Now showing items 1-10 of 68

  20 กันยายน 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) (1)
  4 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) (1)
  6 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย (1)
  Sinopharm (7)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงาน พอ.สว.อุทัยธานี ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอุทัยธานี (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.กำแพงเพชร (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.ฉะเชิงเทรา (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร (1)

   Map