Now showing items 1-10 of 35

  3 กุมภาพันธ์ 2564 : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย (1)
  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ ปชช. จ.หนองคาย-เชียงราย (1)
  จ.หนองคาย พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ (1)
  จังหวัดศรีสะเกษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (1)
  จังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ (2)
  จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า (35)
  จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า (35)
  ประกอบคุณงามความดี (35)
  ผวจ.ศรีสะเกษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน (1)
  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญ ชุดกันหนาวพระราชทาน มอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว (1)

   Map