Now showing items 1-20 of 3921

  • Thumbnail

   อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular vote จากผลงาน "เดินดี" เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าสำหรับช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 

  • Thumbnail

   ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับตำแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

  • Thumbnail

   รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารสหพันธ์นานาชาติเพื่อการศึกษาวิทยาการทางประชากร(International Union for the Scientific Study of Population-IUSSP) 

  • Thumbnail

   รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้รับรางวัล Ananda Coomaraswarny fellow 2012 จาก Sahitya Akademi (National Academy of letters of India),Ministry of Culture,India 

  • Thumbnail

   อ.นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2550สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  • Thumbnail

   ม.มหิดลคว้ารางวัล Silver Award จากการจัดนิทรรศการ Thailand Research Expo 2013 

  • Thumbnail

   คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลทรงเกียรติระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น และรางวัลชนะเลิศการออกแบบปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2556 

  • Thumbnail

   ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2555 จากผลงานหนังสือ เรื่อง "วิศวกรรมโปรตีนนวัตกรรมการพัฒนาชีวโมเลกุลแห่งยุค" 

  • Thumbnail

   Dr.Nicholas Provenzale อาจารย์ประจำสาขาวิชาการขับร้องคลาสสิก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชนะการประกวด Singing and other Sine Art Song Contest ประจำปี 2556 

  • Thumbnail

   ดร.บุษบา จินดาวิจักษณ์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประทานโล่ห์รางวัลเภสัชกรเกียรติคุณ ประจำปี 2556 จากโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

  • Thumbnail

   รองศาตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา ผอ.สุขภาพโลกมหิดล ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นหนึ่งใน "10 ครูคุณธรรม สตรีไทย " ประจำปี 2556 

  • Thumbnail

   ม.มหิดลคว้าอันดับ 1 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับ QS Asian University Rankings 2013 

  • Thumbnail

   มหิดลกาญจน์คว้ารางวัล (15 มิถุนายน 2556) 

  • Thumbnail

   สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลขนะเลิศโครงการ "นวัตกรรมที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างศาสนา" (The RfP Prize for Innovative Approach to Multi-religious Collaboration) ในงานประชุมระดับโลกศาสนาเพื่อสันติภาพครั้งที่ 9 

  • Thumbnail

   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรของคณะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานสีเขียว (Green office) 

  • Thumbnail

   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้่รับรางวัลในโครงการประกวดงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษาปี 2 ระดับอุดมศึกษา 

  • Thumbnail

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงานประดิษฐ์เครื่อง "เดินดี" ได้รับรางวัลชมเชย จากรางการออกแบบเชิงนวัตกรรม 2556 สาขา Product Design เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2556 

  • Thumbnail

   ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 

  • Thumbnail

   ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Barlow Prize จากผลงาน Illuminations และ Anatman (cello concerto) 

  • Thumbnail

   รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา (2 กุมภาพันธ์ 2556) 

   Map