ภาพอาคารสถานที่ อดีต-ปัจจุบัน แผนที่ แผนผัง ทุกวิทยาเขต

Recent Submissions

ห้องประชุมจงจินต์

เว็บไซต์ | application|pdf

View
พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ | application|pdf

View
พื้นที่วัฒนธรรมสวนสาธารณะแห่งใหม่ในเมืองศาลายา

เว็บไซต์ | application|pdf

View
แผนทคี่ ณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ | application|pdf

View
ทะเลสาบ

เว็บไซต์ | application|pdf

View
อาคารอเนกประสงค์

เว็บไซต์ | application|pdf

View
MUIC Building 2

เว็บไซต์ | application|pdf

View
MUIC Building 1

เว็บไซต์ | application|pdf

View
อาคารวิบุลลักสม์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ | application|pdf

View
แผนที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ | application|pdf

View
อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา

เว็บไซต์ | application|pdf

View
อาคารคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ | application|pdf

View
พระพุทธมหิดลมงคลวรญาน

เว็บไซต์ | application|pdf

View
Aditayathorn Building

เว็บไซต์ | application|pdf

View
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ | application|pdf

View
แผนผังทั้งคณะฯคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ | application|pdf

View
จักก้าเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เว็บไซต์ | application|pdf

View
สนามบาสเก็ตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เว็บไซต์ | application|pdf

View
ทางเข้า มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประตู 3

เว็บไซต์ | application|pdf

View
อาคารมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ | application|pdf

View

Map