รางวัลที่มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรในนามมหาวิทยาลัยได้รับทุกระดับ

Recent Submissions

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Silver Prize ann074 Seoul International Invention Fair 2011

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี 2554

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนวัตกรรมการบริการดีเด่น ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดี แก่อาจารย์ กมลทิพย์ ส่งตระกูล ภาควิชาทันตกรรม หัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจําปี 2554

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ผู้เชี่ยวชาญ ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

บทความทั่วไป | application/pdf

View
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 20 ประจําปี 2554

บทความทั่วไป | application/pdf

View
มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ OS-APPLE Creative Award ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ QS-APPLE ครั้งที่ 7

บทความทั่วไป | application/pdf

View
Electronic วิศวะมหิดลชนะเลิศ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
พิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจําปี 2553

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010 ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการหลัก

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะทํางาน

บทความทั่วไป | application/pdf

View
BART LAB ร่วมพิธีเปิด พร้อมรับโล่ งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รางวัลรองชนะเลิศ สาขาการแพทย์จากการประชุม TWAS-TW0WS-SCOPUS Regional Young Women Scientist Symposium

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดี

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาลัยการจัดการ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “Outstanding Leadership Award” หรือ “รางวัลผู้นําดีเด่น”

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานด้านการพัฒนาคนดีเด่น

บทความทั่วไป | application/pdf

View

Map