รางวัลที่มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรในนามมหาวิทยาลัยได้รับทุกระดับ

Recent Submissions

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อดีตรองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
อาจารย์จาก MUIC รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจําปี 2563 จากผลงาน “การใช้แบบจําลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาปฏิกิริยาเคมีและการพัฒนาสื่อการสอน

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดล ชูทันตแพทย์-แพทย์เป็นเลิศด้านบริการ ลงพื้นที่ชุมชนคัดกรองลดเสี่ยงมะเร็งช่องปาก ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานการทํางานกับเครือข่าย ชุมชนในพื้นที่นําร่องหวังผลักดันสู่นโยบายทันตสาธารณสุขของชาติ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดล วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ "เพชรรพสไกด์ สําหรับใช้ในอาคาร ประหยัดพลังงาน และลดโลกร้อน

บทความทั่วไป | application/pdf

View
อาจารย์แพทย์ ม.มหิดล ออกแบบและพัฒนาระบบให้คําปรึกษา นักศึกษาแพทย์แนวใหม่ "Mentoring System" เตรียมพร้อมสู่การเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ เรียนรู้จากอาจารย์แพทย์ต้นแบบ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดล คิดค้นใช้ AI แม่นยําสูงจําแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย กู้วิกฤติปลอมปนลดเกรดการซื้อขายและส่งออก

บทความทั่วไป | application/pdf

View
วิจัยยืนยันการรับกลิ่นรสสามารถบ่งชี้การติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดล ติดอันดับ ของไทย ใน 7 สาขาวิชา จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2021

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ 2562

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดล ผ่านการประเมิน QS Stars University Rating System ในระดับ 5 ดาว

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 สาขาความเป็นครู

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดล ผลักดันมาตรฐานพยาบาลศาสตร์ สู่มาตรฐานโลก TQC 2020

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดลได้รับการจัดอันดับดีที่สุดในประเทศไทย ในตัวชี้วัดด้าน Knowledge Transfer จาก U-Multirank

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ขอแสดงความยินดีกับสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (MB)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 สาขา การวิจัย การสร้างสายพันธุ์ Modified Bordetella pertussis strains และ recombinant Escherichia coli

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGCT+) ประจำปี 2562 (ระดับเพชร)

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สาขา การวิจัย การสร้างสายพันธุ์ Modified Bordetella pertussis strains และ recombinant Escherichia coli

บทความทั่วไป | application/pdf

View
อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล คนไทยคนแรกคว้ารางวัลระดับโลก The Charles Ives Awards สาขาการประพันธ์ดนตรี

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รศ. ดร. ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจําปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ริเริ่มนวัตกรรมเจลลี่โภชนาการ อาหารสําหรับผู้มีปัญหาการเคียว และการกลืน

บทความทั่วไป | application/pdf

View

Map