รางวัลที่มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรในนามมหาวิทยาลัยได้รับทุกระดับ

Recent Submissions

แรงบันดาลใจ” อาจารย์ตัวอย่างของสภาคราจารย์ ประจำปีการศึกษา 2550

บทความทั่วไป | application/pdf

View
“นักบริหารดีเด่น” แห่งปี 2551 “สาขาวิจัยและพัฒนา”

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2549

บทความทั่วไป | application/pdf

View
แรงบันดาลใจ Motto อาจารยตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายพิณ หัตถีรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บทความทั่วไป | application/pdf

View
แรงบันดาลใจ Motto อาจารยตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์ทวี เลาหพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
แรงบันดาลใจ Motto อาจารยตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารยวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล คณะพยาบาลศาสตร์

บทความทั่วไป | application/pdf

View
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดคน ประจําปี พ.ศ. 2553 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
แรงบันดาลใจ Motto อาจารยตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2552 ศาสตราจารย์คลินิกจิราภรณ์ ชัยวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์

บทความทั่วไป | application/pdf

View
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี 2549 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง นภาธร บานชื่น

บทความทั่วไป | application/pdf

View
“ แรงบันดาลใจ ” อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2551 ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล

บทความทั่วไป | application/pdf

View
“ แรงบันดาลใจ ” อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2551 ศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา

บทความทั่วไป | application/pdf

View
แรงบันดาลใจ Motto อาจารยตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น คณะวิทยาศาสตร์

บทความทั่วไป | application/pdf

View
“ แรงบันดาลใจ ” อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2551 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
“ แรงบันดาลใจ ” อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.จารุพิมพ์ เกียรติประจักษ์

บทความทั่วไป | application/pdf

View
“ แรงบันดาลใจ ” อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พนม เกตุมาน

บทความทั่วไป | application/pdf

View
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี 2550

บทความทั่วไป | application/pdf

View
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจําปี 2564 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่ ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ม.มหิดลกันพบกระบวนการกระตุ้นสร้างเกล็ดเลือดลดวิกฤติขาดแคลนผู้บริจาค

บทความทั่วไป | application/pdf

View
9 ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจําปี 2564

บทความทั่วไป | application/pdf

View
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบรางวัล AAPME Awards 2018 OUTSTANDING AWARDS ประเภท CULTURE and TRADITIONS รางวัลสูงสุด

บทความทั่วไป | application/pdf

View

Map