ภาพการอภิปราย เรื่อง ครอบครัวเป็นสุขกับผู้หญิงทำงาน ภายในงานสัมมนาวิชาการ “มหิดล-วันแม่” โดยมี ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นางอัญชลีพรรณ อมรวิวัฒน์ และนางสุภาวดี หาญเมธี เป็นวิทยากร ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 มีจำนวนทั้งหมด 11 ภาพ

Recent Submissions

Map