ภาพการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ภายในงาน “มหิดล – วันแม่” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ แพทย์หญิงสุริวากร โอภาสวงศ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรัตน์ โคมินทร์ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ เป็นวิทยากรในหัวข้อต่าง ๆ ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2540 มีจำนวนทั้งหมด 15 ภาพ

Recent Submissions

Map